MTÜ ÖÖKULL    


Menüü


Dokumendid

MTÜ  ÖÖKULL
ARENGUKAVA
2013-2018
 
 
 
Sisukord
 
SISSEJUHATUS....................................................................................................... 3
1.     TAUSTAINFO................................................................................................... 4
1.1.       MTÜ Öökull üldandmed.................................................................................... 4
1.2.       Ülevaade MTÜ Öökulli senisest tegevusest ning hetkeolukord......................... 4
2.     MISSIOON........................................................................................................ 6
3.     MTÜ ÖÖKULL HUVIGRUPPIDE ANALÜÜS............................................. 7
4.     VÄLIS- JA SISEKESKONNA ANALÜÜS.................................................... 9
5. STRATEEGIAD................................................................................................. 15
5.1.  MTÜ Öökull arengukava visioon......................................................................... 15
5.2. Arengukava strateegilised tegevused.................................................................... 15
6. TEGEVUSKAVA JA FINANTSEERIMINE................................................... 18
6.1. Arengukava tegevus- ja ajakava, eelarve ja finantseerijad 2013-2018 ............ 18
    6.2. Eelarve ja rahavoogude tabel............................................................................ 18
7. ARENGUKAVA LÄBIVAATAMISE KORD................................................. 19
LISA 1: MITTETULUNDUSÜHING “ÖÖKULL” PÕHIKIRI............................... 20
LISA 2: 1999-2012 käivitatud projektid................................................................. 23
LISA 3: Organisatsiooni struktuur  (31.05.2013).................................................... 28
  
 
 
SISSEJUHATUS
 
Hea lugeja!
 
 
MTÜ Öökull on 28. aprillil 1998. aastal kodanikualgatuse korras loodud mittetulundusühing mille eesmärgiks on abistada kodu, perekonna ja turvalise kasvukeskkonna kaotanud lapsi ja nende peresid. Üheks eesmärgi saavutamise teeks on olnud kaasa aidata laste hoolekandeasutuste loomisele ning 15 tegutsemiseaasta jooksul on käivitatud kolme keskuse tegevus.
 
MTÜ Öökull juhindub oma tegevuses ÜRO Lapseõiguste Konventsioonist, Eesti Vabariigi seadustest ning õigusaktidest, ühingu põhikirjast (Lisa 1) ning eetilise tegevuse põhimõtetest. Tunnustame Eesti Mittetulundusühingute ja Sihtasutuste Liidu liikmete 2002. a. vastu võetud Vabaühenduste Eetikakoodeksit.
 
Meie organisatsioon kuulub alates 2008. aastast  European Federation of Mentoring for Girls and Women ja alates 2011. aastast Eesti Avatud Noortekeskuste Ühendusse.
 
Arengukava koosneb seitsmest peatükist. Esimene peatükk annab ülevaate organisatsioonist ja selle senistest tegevustest. Alates teisest peatükist keskendutakse organisatsiooni arengukavale: missioon, huvigruppide analüüs, sise- ja väliskeskkonna analüüs, tegevuskava koos eelarvega ning arengukava läbivaatamise kord.
 
Arengukava juhindub Eestis kehtivatest õigusaktidest ja muudest dokumentidest, nt. Eesti Noorsootöö seadus, Noorsootöö strateegia 2006-2013,  Tartu linna kultuuri, spordi ja noorsootöö arengukava, Noorteinfo teenusstandard jt.
 
Arengukava koostamine toimus kahes etapis:
1. etapp: MTÜ Öökulli uue arengukava sisendite ja väljundite kaardistamine:
7.-8.9.2012 2-päevane organisatsiooni arenguseminar Käbliku Turismitalus. Osales 13 organisatsiooni liiget.
 6.-7.4.2013 2-päevane organisatsiooni arenguseminar Kubija Kubija hotell-loodusspaa´s Võrumaal. Osales 12 organisatsiooni liiget.
 1. etapp: MTÜ Öökulli uue arengukava kokkukirjutamine, mille eest olid vastutavad juhatuse liikmed Ljudmilla Atśkasov,  Astrid Mats, Helina Mats, Triinu Riis ja Ly Brikkel. Töögrupi juht oli organisatsiooni liige Jane Rumask.
 
 
Täname Öökulli arengukava 2013-2018 väljatöötamisel osalenud organisatsiooni järgmisi liikmeid, töötajaid ja vabatahtlikke: Marina Paddar, Imbi Suun, Julianna Agakerimova, Jane Rumask, Ene Pikner, Kadri Jürgenson, Merle Alamaa, Rauno Arna, Marika Käggo, Inge Johanson, Agnieszka Kunz, Silvia Afanasjeva, Andrus Salu ja Rainer Hantson. Organisatsiooni arengukava väljatöötamist rahastas SA  Kodanikeühiskonna Sihtkapital (KÜSK) vabaühenduste juhtimis- ja arengusuutlikkuse edendamise toetusprogrammist.
 
 
 
Lugupidamisega,
 
 
 Ly Brikkel
 
 1. TAUSTAINFO
MTÜ Öökull üldandmed 
Organisatsiooni nimi:             MTÜ Öökull
Asutamise aeg:                       28.04.1998.a
Asutajad:                                Ly Brikkel, Külli Kool, Kaie Tamm
Kontaktandmed:                     MTÜ Öökull,  Annelinna lastekeskus
Kaunase pst 22 Tartu 50706
                                                5808 7640
                                                annelinnalastekas@gmail.com
www.ookull.ee
 
 
 1. Ülevaade MTÜ Öökulli senisest tegevusest ning hetkeolukord
 
Organisatsiooni ajalugu
 
1997 toimus Tartu Kristlikus Kodus nõupidamine teemal “Tänavalaps”, kus arutati tänavalaste probleemi tõsidust Tartus.  Üritusel osales lastega tegelevaid spetsialiste nii lastekaitsest (Merle Linno), politseist (Marina Paddar) kui ka mitmetest mittetulundusühingutest. Arutelu käigus sündis mõte kirjutada projekt EV Sotsiaalministeeriumisse ja taotleda raha tänavalaste probleemi kaardistamiseks Tartu linnas. Ministeeriumi toetuse pälvinud projekti juhtis Ly Brikkel. Esimesel aastal käidi tänavareididel, vesteldi tänavalastega ning kutsuti nad kokkusaamistele Drop In´i, mida sellel ajal juhtisid TÜ sotsiaaltöö ja TTA teoloogia tudengid. Projekti käigus sai kinnitust, et Tartu linnas on palju lapsi, kes veedavad suurema osa oma ajast tänaval ning vajavad erilist toetust ja armastust.
 
1998. aastal finantseeris Avatud Eesti Fond projekti, mille raames oli tänavalastel ja riskiperede lastel võimalik külastada kaks korda nädalas Kristlikku Kodu, kus veedeti organiseeritult vaba aega, kuulati piibliõpetust, saadi süüa. Samal ajal jätkus tänavatöö ja abivajajatele pakuti nõustamisteenust.
 
1999. aastal leiti, et Kristliku Kodu ruumid on jäänud kitsaks ning asuti otsima avaramaid ruume. Tegevuse arendamiseks loodi Ly Brikkeli, Külli Kooli ja Kaie Tamme poolt 1998. aasta aprillis mittetulundusühing “Öökull”.
01.09.1999 avati aadressil Uus 56 MTÜ Öökull oma Laste- ja Noortekeskuse ruumid. Kuigi ruumide (üks suur ruum ja köök) seisukord oli halb, pidasid lapsed seda kohta väga oluliseks. Jätkati nii  huvitegevuse, psühho-sotsiaalse toetuse pakkumise kui ka tänavatööga.
 
2000 juunis avati tänu Hollandi Fondide Ühenduse toetusele aadressil Uus 56  vastremonditud  ja laiendatud ruumid (kolm ruumi, köök ja abiruumid).
 
2002.a avas MTÜ Öökull Loovkeskuse, mille eesmärgiks on teha noorsootööd läbi loovmeetodite. Praegu töötab Loovkeskus iseseisva organisatsioonina.
2004.a ja 2007.a. on MTÜ Öökull võitnud riigihanke konkursi ning pakkunud praeguseks juba 6 aastat Tartu linnale päevakeskuse teenust vähekindlustatud perede lastele Annelinna Lastekeskuses, kus käivad põhiliselt Annelinna piirkonna lased ja noored vanuses 7-17.
 
2011. aastast tegutseb MTÜ Öökulli all Koolitus- ja nõustamiskeskus TEAN, mis pakub erialaspetsialistidele ja muudele huvilistele erinevaid psühholoogiaalaseid koolitusi ning huvitatud sihtgrupile suunatud nõustamisteenust www.teankoolitus.ee.
 
2012. aastast haldab MTÜ Öökull Kambja Avatud Noortekeskust Tartumaal Kambja alevis.
 
Alates 2000. aastast on MTÜ Öökull olnud aktiivne rahvusvahelise vabatahtliku tegevuse arendaja. 13 aasta jooksul on organisatsioon pakkunud tööd ja vahendanud üle 40 vabatahtliku üle Euroopa.
 
2009-2012 projektide kokkuvõtted esitatud Lisas 2.
 
 
MTÜ Öökull peamisteks eesmärkideks on
vähemate võimalustega laste ja noorte ning nende pereliikmete probleemide lahendamisele kaasa aitamine, noorsootöö ja sotsiaalvaldkonna arendamine ja  täiskasvanutele nõustamise, tööalase- ning vabahariduskoolituste korraldamine.
 
MTÜ Öökull peamised tegevussuunad lähtuvalt noorsootöö valdkondadest:
 • Noorte huvitegevuse korraldamine
 • Info ja nõustamine
 • Koolitamine
 • Noorte tervistava ja arendava puhkuse organiseerimine
 • Rahvusvahelise noorsootöö arendamine
 • Noorte osaluse suurendamine
  
Meeskonna kirjeldus
 
Käesolevalt on MTÜ Öökullis 21 liiget, ühingu juhatus 5-liikmeline: Ly Brikkel, Ljudmilla Atśkasov, Astrid Mats, Helina Mats ja Triinu Riis.
Organisatsiooni palgalised töötajad on  Annelinna Lastekeskuse juhataja Helina Mats, vabaaja tegevuste juhendaja Agnieszka Kunz, peretöötaja Ene Pikner, õpetaja Annika Avaste, noorootöötajad  Julianna Agakerimova ja  Laura Pirbe.
Organisatsiooni struktuuri kirjeldus on toodud Lisas 3.
 
  
Sihtgrupi kirjeldus
 
 • Õpi- ja/või käitumisraskustega ja/või vähemate võimalustega noored vanuses 7-26 aastat ja nende vanemad
 • Tavanoored ja erivajadustega noored vanuses 7-26 aastat
 • Vabatahtlikud (kohalikud ja rahvusvahelised)
 • Erinevad spetsialistid (tugivõrgustik)
 • Huvilised
 
Hetkel elluviidavad projektid:
1.Rahvusvahelised projektid: “Pathfinder: Empowerment through EVS solidarity”, Growing up together”, “Creative hands for the Nature”, “Together for a better  future”, You(th)@Active Play” Group EVS 2013, “YOU in EU”, "European House in Guria", "The WALL: work and joy of creation", Youth for Europe 2013-14, My EVS- Skills and Culture, We are Europe.
2. Regionaalsed projektid: Tartu- ja Valgamaa Õpilasmalev Hea Algus, Valikuvabadus, Seiklusmatk “Fööniks”.
3. Maakondlikud  projektid: Julge olla Sina ise!, Kesköökoss.
4. Kohalikud projektid: huvitegevus Annelinna lastekeskuses (loodussõprade-, loovus- ja sõprusring, vaheajalaagrite projekt “Mis toimub?”
5. Organisatsiooni arendusprojekt “Koos paremaks”.
 
 
 
 
 1. MISSIOON
  
MTÜ Öökull missioon on hoolida inimesest ning toetada tema enesearengut ja parandada toimetulekut läbi mitmekülgsete tegevuste ja teenuste pakkumise.
 
Oma missiooni elluviimisel peame oluliseks meie meeskonna põhiväärtustest ning ühistest arusaamadest juhindumist.
 
 
 
 
MEIE ARUSAAMADE KODU
                                       

 
  MÄRKAMINE                       TOETAMINE                             KANNATLIKKUS
 
 
    MEESKOND                    PROFESSIONAALSUS             SÜSTEEMSUS
 
 
JÄTKUSUUTLIKKUS            ÕPIVÕIMELISUS                      LOOVUS
 
 
     KOOSTÖÖ                       PIDEV ARENG                    INNOVAATILISUS
 
 
HARIDUS            PAINDLIKKUS                      KOMPETENTSUS           EMPAATIA
 
 
  AUSUS                                   AVATUS                            PÜHENDUMUS
 
    HUVITATUS                KLINDIKESKSUS                          SALLIVUS
 
 
 3. MTÜ ÖÖKULL HUVIGRUPPIDE ANALÜÜS 
 
Järgnevalt on välja toodud huvigrupid, kelle kaasamine on otstarbeks MTÜ Öökulli igapäeva tegevustesse.
 
 
Huvigrupid Milline huvi? Millal kaasata? Kuidas?
Politsei Ühiskliendid saavad teenused; infovahetus; ressursi jagamine Aastaringselt, vastavalt vajadusele Spetsialistide koostöö; kliendi nõustamine; vabaajategevused
 
Alaealiste komisjon Mõjutusvahendi rakendamine Aastaringselt, AK otsusega Läbi teenuste pakkumise: sotsiaalprogramm, ÜKT, vestlusele suunamine
KOV sots. osakond/ lastekaitsetöötajad Teenuste delegeerimine;
Infovahetus
Aastaringselt, vastavalt vajadusele Toidupank; Annelinna LK finantseerimine;
Kambja NK finantseerimine;
Riideabi
MTÜ-d Koostööprojektid Aastaringselt Ühisüritused ja koolitus tegevused
Koolid Infovahetus; õpiabisse suunamine Kooli perioodil Teenused (õpiabi)
Lapsevanemad Lapse hõivatus; mitte formaalne õppimine Aastaringselt Huviringid, malevad, laagrid, NK, LK tegevusse kaasamine
Rahvusvahelised organisatsioonid EVS vabatahtlikud;
Noortevahetus;
Koolitused
Aastaringselt Vabatahtlike vahetus; noortelaagrid; parima praktika vahetus
Ettevõtjad/KOV Tööjõud Suvi Malevad
Töötukassa Töötuid noori suunata Aastaringselt Info töötute noorte kohta
Noorteorganisatsioonid Infovahetus; ühised ettevõtmised ja projektid; koostöö katusorganisatsioonides Aastaringselt Ühisprojektid
Meedia Noorte temaatika kajastamine Aastaringselt Leida oma ajakirjanik;
Saata teateid pressi oma tegevuse kohta
TEAN      
Eriala spetsialistid, kes tegelevad inimestega Enesetäiendamine läbi uute oskuste ja teadmise omandamise Pidevalt, vastavalt koolitajate ressursile Koolituse kuupäevad välja kuulutada;
Vastavalt tellija nõudlusele;
Osaleda hangetes;
Tõhustada turundust
Rahastajad Raha paigutamine õigesse kohta
 
Huvilised Enesetäiendamine  
 
 
 1. VÄLIS- JA SISEKESKONNA ANALÜÜS
 
MTÜ Öökull probleemid ja arenguvajadused
 
MTÜ Öökull liikmeskond kasutas organisatsiooni põhiprobleemide ja arenguvajaduste väljaselgitamiseks SWOT-analüüsi ja ajurünnakut. SWOT-analüüsid on koostatud lähtuvalt kuuest väljatoodud peamisest tegevussuunast.
 
 1. Noorte huvitegevus
 
Sihtgrupiks on 7-26-aastased noored, kes on:
 • vähemate võimalustega (majanduslikud ja geograafilised)
 • käitumisprobleemidega.
 
Sisekeskkonna analüüs:
 
TUGEVUSED NÕRKUSED
 • Mitmekülgsed kvalifitseeritud spetsialistid
 • Tehnikavahendite olemasolu
 • Integreeritud teenused
 • Tegevused laiale vanuserühmale
 • Laste motiveerimise vahendid
 • Distsiplineeritud ja kohusetundlikud ringijuhid
 • Ringijuhtide konkurentsivõimeline palk
 • Teenused rahastatud projektipõhiselt (omafinantseerimine puudub)
 • Pearaha põhine
 • Tartu LV poolt finantseeritakse noore ühte ringitegevust
 • Puuduvad rahalised vahendid tegevuste läbiviimisel (väljasõidud, piletiraha)
 
Väliskeskkonna analüüs:
 
VÕIMALUSED OHUD
 • KOV finantseerib projektipõhist huvitegevust
 • Teiste fondide (ESF, ANK) toetus huvitegevuse läbiviimiseks
 • Sobivate lisaruumide kasutamise võimalused Kambja ANK-l (spordihall, kool)
 • Avalikud üritused, kus noored saavad huviringides tehtut-õpitut tutvustada
 • Juhendajate enesetäiendamine, tasuta täiendõppe pakkumised väljastpoolt organisatsiooni 
 • Huviringide peafinantseerija Tartu LV lõpetab ringide rahastamise
 • Tartu LV-s sisekeskkonna kasutamine klientidele tülikas ja sageli tehniliselt  raske/võimatu.
 • Tartu LV siseveebil sagedased tehnilised tõrked.
 
 
 1. Info ja nõustamine
Sihtgrupiks on 7-26-aastased noored probleemidega:
 • Töötus
 • Suhtlemisprobleemid
 • Kooliprobleemid
 • Pereprobleemid
 • Sõltuvused/ainete tarbimine
 • Elukutse valik
Lapsevanemad probleemidega:
 • Käitumisprobleemidega lapsed
 • Majanduslik toimetulek
 • Noored oskusteta lapsevanemad
 
Sisekeskkonna analüüs
 
TUGEVUSED NÕRKUSED
 • Kvalifitseeritud spetsialistide olemasolu
 • Toimuv vahetu individuaalne nõustamine
 • Puudub nõustamisteenuse pakett ja selle kirjeldus
 • Vähene reklaam
 • Annelinna LK ja Kambja NK lehekülgedel puudub viide TEAN-le
 • Tegeleme tagajärgedega, mitte ennetamisega
 • Konfliktipõhine nõustamine, mitte kriisinõustamine
 
Väliskeskkonna analüüs
 
VÕIMALUSED OHUD
 • Annelinna LK (3 aastat) ja Kambja ANK (5 aastat) töötavad riigihanke toetusel
 • MTÜ Öökulli koduleheküljel info ja kontaktid
 • Facebooki vahendusel noorteürituste info
 • Osalemine ülelinnalistel üritustel keskuste promotsiooniks
 • Meedia (ajakirjandus, televisioon jt)
 • Väljastpoolt pakutavad tasuta koolitused noorsootöötajatele
 • Koostöö teiste organisatsioonidega (toidupank, politsei, ANK-de ühendus, NÜK, rahvusvahelised organisatsioonid)
 • Riigihanke lõppemisega katkeb järjepidevus
 • Konkurendid sarnaste teenuste osutamisel (Tartu Laste Tugikeskus, Hariduse ja Tugiteenuste keskus)
 • Personal ei tegele enesetäiendamisega ja stagneerub
 • Paljudel noortel puudub arvuti ja internet, mistõttu info ei ole kättesaadav
 • Sihtgrupi liikmed võivad saada „sildistatud“
 
 1. Koolitamine
Sihtgrupp: probleemidega noored; lapsevanemad; õpetajad (klassijuhatajad); psühholoogid; sotsiaalpedagoogid; politseiametnikud; noorsootöötajad; kriminaalhooldajad, kes tegelevad alaealiste õigusrikkujatega; alaealiste komisjonide liikmed; rehabilitatsiooniteenuse osutajad, kellele suunatakse lapsi alaealiste komisjonidest; karjäärinõustajad; MTÜ Öökull organisatsiooni töötajad ja liikmed.
 
Sisekeskkonna analüüs:
 
TUGEVUSED NÕRKUSED
 • Kõrgelt kvalifitseeritud spetsialistid
 • Koostöö teiste organisatsioonidega
 • Head koolitusmaterjalid ja uuem metoodika
 • Tagasiside klientide kõrgest rahulolust koolituse kvaliteediga
 • Olemas tehnilised vahendid: sülearvuti, DATA-projektor, printerkombain
 • Vajadusel võimalik kasutada ruume Annelinna Lastekeskuses ja Kambja Noortekas
 • Koolitajate vähene ajaressurss
 • Koolituste planeerimine
 • Koolituste marketing. Hetkel koolitajate eneste ülesanne.
 • Analüüs
 • Kommunikatsioon
 • Vähene seotus avalike huvidega
 
Väliskeskkonna analüüs:
 
VÕIMALUSED OHUD
 • Eneseteostus ja panustamine ühiskonna arengule ja tulevikku
 • Majanduslikud
 • Sotsiaalsed
 • Hariduslikud
 • Konkurents
 • Koolitajad töötavad mitmes kohas
 • Puudub rahaline ressurss
 • Tellijatele enesereklaamimine
 • Ruumide puudumine koolituste läbiviimiseks
 
 
 1. Noorte tervistav ja arendav puhkus
Sihtgrupiks on 7-26-aastased noored, kes on:
 • Tegevuseta
 • Vähemate võimalustega (majanduslikult, geograafiliselt)
 • Käitumisprobleemidega noored
 • Sotsiaalhoolekande asutuste noored.
Sisekeskkonna analüüs:
 
TUGEVUSED NÕRKUSED
 • Pikaajaline kogemus linnaväliste ja –siseste laagrite korraldamisel
 • Pikaaegsed koostoimivad laagrimeeskonnad
 • Suutlikkus pakkuda erinevate teemadega laagreid
 • Laagrikasvataja , - juhataja kvalifikatsiooniga töötajad
 • Multioskuste ja –teadmistega laagritöötajad.
 • Võimalus kaasata EVS vabatahtlikke vaba aja tegevuste läbi viimisesse.
 • Öökulli põhipersonali hulgas on vähe laagrikasvataja kvalifikatsioonitunnistusega töötajaid.
 • Sügis-talviseid laagreid on väga raske mehitada
 • Laagrisse registreerunute mitte osalemine
 
Väliskeskkonna analüüs:
 
VÕIMALUSED OHUD
 • Rahastajate olemasolu: ESF, ENTK, ENEB, ESF, Päikeselill, sponsorid ja toidupank
 • Koostöö teiste organisatsioonidega: Kaitsevägi, Kaitseliit, politsei, Kambja vald, Kambja spordihall, Kambja kool, Kambja kirik, päästeamet
 • Praktikantide huvi.
 • Kontakt sihtrühmaga vahetu/või läbi koostööpartnerite (AK, koolid)
 • Majutus ja toitlustamine on kallid.
 • Konkurendid teiste noortekeskuste näol
 
 1. Rahvusvaheline noorsootöö
Sihtgrupiks on 14-30-aastased vähemate võimalustega noored.
 
Sisekeskkonna analüüs
 
TUGEVUSED NÕRKUSED
 • Koolitused
 • Hea meeskond
 • Atmosfäär
 • Kogemus
 • Inglisekeelse info vähesus
 • Kontakti saavutamatus
 • Vähene tagasiside
 
Väliskeskkonna analüüs
 
VÕIMALUSED OHUD
 • Koostöö teistega
 • Organisatsiooni nime turundus/reklaam
 • Noorte kaasatavus
 • Teadlikkuse tõusmine
 • Organisatsiooni arendamine
 • Lepingutest mitte kinni pidamine
 • Finantsilised probleemid
 • Äraütlemine
 • Keelebarjäär
 • Kultuuridevahelised erinevused
 • Varasema töökogemuse puudumine
 
 1. Noorte osalus
Sihtgrupid:  7-26-aastased noored, kes tahavad uusi tutvusi, vajavad kuuluvustunnet ja ei oma piisavalt materiaalseid võimalusi.
Sisekeskkonna analüüs
TUGEVUSED NÕRKUSED
 • Palju tegevusi
 • Paindlikkus
 • Huvi äratamine
 • Erinevad võimalused
 • Kommunikatsiooniprobleemid
 • Reklaami vähesus
 • Lahtioleku ajad
 • Ruumide üksluisus
 • Meeste vähesus töötajate poolel
 
Väliskeskkonna analüüs
VÕIMALUSED OHUD
 • Huvi
 • Tasuta tegevused enamasti
 • Õppimine läbi tegevuse
 • Rahastus
 • Mentorlus
 • Inimressursi puudumine
 • Rahakanalite kinnikeeramine
 • Organisatsiooni sulgemine/konkurents
 • Seadusandlus
 
 
 
5. STRATEEGIAD
 
5.1.  MTÜ Öökull arengukava visioon
 
Aastaks 2018 on MTÜ Öökull:
 
 • Eluruumid vabatahtlikele (lisaks laste/noortekeskuse ruumidele)
 • Oma koolitusruumid
 • Laagrite korraldamise baaskoht
 • Inglise- ja venekeelne koduleht
 • Igakülgsed, innovaatilised ja atraktiivsed huvitegevuse vahendid
 • Erinevad huviringid (sh koka-, tehnika- ja spordiring)
 • Toimiv rahvusvaheline kootöövõrgustk
 • Öökullis tehtavat tööd arvestatakse formaalses õppes
 • Suurenenud peretöö osakaal
 • Suurenenud noorte osalus
 • EVS vabatahtlike tõhus kaasamine
 • Erinevad temaatilised laagrid
 • Toimiv nõustamine (individuaalne, perenõustamine, psühholoogiline, karjääri)
 • Regulaarselt toimuvad sekkumis- ja rehabilitatsiooniprogrammid nii lastele kui vanematele
 • Kvalifitseeritud tööjõud (püsivad, kogemusega, sertfitseeritud)
 • Konkurentsivõimeline palk 
 • Väljaarendatud pikaajaliste ja koostoimivate partnerite võrgustik
 • Väljaarendatud meediasuhtlus
 • Väljaarendatud turundustegevus koolitus- ja nõustamiskeskusele TEAN
 • Regulaarselt toimub organisatsiooni sise- ja välishindamine.
 
 
5.2. Arengukava strateegilised tegevused
 
5.2.1. Noorte huvitegevus
  TUGEVUSED NÕRKUSED
VÕIMALUSED Integreerida huviringidega noorte ettevõtlikkuse arendamine ja sellega omafinantseerimise osakaalu tekitamine.
Planeerimine→toode→müük.
Sihtgrupis motivatsiooni tekitamine, hoidmine ja tunnustamine väljatöötatud ergutussüsteemi kaudu (esinemised, artiklid, webilood)
OHUD Kaasfinantseerimise taotlemine EAS-st, EAS-st.
Toodete müük.
Integreerida huviringid organisatsiooni teiste projektide ja tegevustega (nt loodussõprade ringi lapsed osalevad Fööniksis.
 
5.2.2. Info ja nõustamine
  TUGEVUSED NÕRKUSED
VÕIMALUSED Koostada teenuste kirjeldused ja otsida nende finantsallikaid. Turundusplaani koostamine ja selle rakendamine (Facebook,WEB,artiklid, flyerid).
OHUD Kompleksteenuse väljatöötamine (esmane nõustamine → organisatsioonisiseste teenuste pakkumine) erinoorsootöö arendamiseks. Erinevate turunduskanalite arendamine.
 
5.2.3. Koolitamine
  TUGEVUSED NÕRKUSED
VÕIMALUSED
 • Visiooni loomine/uuendamine
 • Prioriteetide sõnastamine ja analüüs; koostöös
 • Ühiste eesmärkide sõnastamine
 • Kaasamine, infovahetus, kommunikatsioon
1.motiveerida inimesi sisekoolituste kaudu
2.kuuluvuse pakkumine
3. räägi inimestega -sotsiaalmeedia
OHUD
 • Kassa= seeme, liikmemaks enese ja organisatsiooni reklaamiks
 • „lati“ kõrgel hoidmine
 • Õige turundustehnika
 • Koostöö organisatsioonidega, isikutega
 • Viie aasta pärast eraldi ruumid
 • Enesemüük
 • Koosolekud kvartalis kord
 • Järjepidev tegevus
 • juhtimine
 
5.2.4. Noorte tervistav ja arendav puhkus
  TUGEVUSED NÕRKUSED
VÕIMALUSED Erinevate koostööpartnerite kaasamisel temaatiliste laagrite korraldamine ja läbi viimine Koostööpartnerite kaasamine laagri tegevustesse (nt teemapäevad)
OHUD Laagrikasvatajate ja -juhtide sisekoolitused Laagrikasvataja ja -juhataja koolituspaketi väljatöötamine ja müük.
 
5.2.5. Rahvusvaheline noorsootöö
  TUGEVUSED NÕRKUSED
VÕIMALUSED Koolitusteadmisi rakendada koostöös teiste organisatsioonidega Noorte teadlikkuse tõstmine rohkema tagasiside näol
OHUD Pikaajalise kogemuse tulemusena sujuv rahvusvaheline koostöö Vähendada keelebarjäärist tulenevaid probleeme rohkema inglisekeelse infoga
 
5.2.6. Noorte osalus
  TUGEVUSED NÕRKUSED
VÕIMALUSED Tugeva mentorluse abil paljude tegevuste korraldus noorte osalusega Huvi suurendamine läbi rohkema reklaami
OHUD Hoida tegevusi ja üritusi võimalikult atraktiivsena Rohkem poisse/mehi panna huvi tundma
 
 
                                   
 
6. TEGEVUSKAVA JA FINANTSEERIMINE
 
6.1. Arengukava tegevus- ja ajakava, eelarve ja finantseerijad 2013-2018
 
 
Täht-aeg Tegevus Kvaliteedinõuded Vastu-
taja
Kogueel-
Arve
Allikas
1. valdkond:  Noorte huvitegevus
  Huviringid Annelinna lastekeskuses Kolm ringi,iga ring toimub kaks korda nädalas ja kestab 45 minutit. Helina Mats 12520 KOV
Tähtajad vastavalt taotlus-tähtaegadele Kambja Noortekeskus Toimub vähemalt kaks erinevat huviringi kord nädalas kestvusega 1h 30 min. Lisaks igapäevased avatud tegevused Triinu Riis 77980 Kambja KOV, Tartu Maavalitsus
           
2.valdkond:  Info ja nõustamine
 
  Peretöö Annelinna Lastekeskuses Kord kuus infopäevad vanematele, üle kuu kord kuus perepäev keskuses, igapäevane nõustamine. Helina Mats 25400 KOV
           
           
3. valdkond: Koolitamine
 
2014-2016 Agressiooni Asendamise Treeningu Koolitus ja Motiveeriva Intervjueerimise koolitus erialaspetsialistidele, kes töötavad käitumisraskustega alaealistega (sh erikoolide personal) ja ostsiaalvaldkonna spetsilistidele (sh lastekodu personal) 4 MI koolitusgruppi
 
2 AAT
koolitusgruppi
Ljudmilla Atškasov 3000.-
 
 
 
14.500.-
Norra rahastus projektipõhine
2014-2018 Erinevad teemakoolitused 6 erinevat avaliku turu jaoks pakutavat koolitust igas aastas Ljudmilla Atškasov 7500.- Osalustasud
2014-2016 Õpiabi ja sotsiaalsete toimetulekuoskuste õpetamine Annelinna Lastekeskuses 15.augustist 15 juunini esmaspäevast reedeni kell 12-18 Helina Mats 122 580 Tartu LV
4. valdkond: Noorte tervistav ja arendav puhkus
August/jaanuar-märts Töökasvatuslikud laagrid   Ly Brikkel 180 000 KOV, ENTK, MV, osalusmaks
August Koolivaheaja laagrid Neljal nädalal aastas ehk igal koolivaheajal kuue päevane linnalaager. Helina Mats 20 000 KOV, MV
August/jaanuar-märts Sotsiaalprogrammid   Ly Brikkel 34 000 KOV, ENTK, MV, osalusmaks
 1. valdkond:  Rahvusvaheline noorsootöös
Aastaringselt Võõrkeelsete materjalide väljaandmine 1 kord aastas uuendatakse Öökulli koduleheküljel  võõrkeelset lehekülge, võõrkeelne trükimaterjal vastavalt vajadusele Ly Brikkel 3 000 Oma-finantseeri-mine
Tähtajad vastavalt taotlus-tähtaegadele Osalemine rahvusvahelistes noorsoovahetustes jt noorteprojektides vähemalt 2 projekti aastas Ly Brikkel 100 000 ENEB, koostöö-
partnerid
Tähtajad vastavalt taotlus-tähtaegadele Vabatahtlike vahendamine EVT projektide kaudu 2-5 pikaajalist ja 15 lühiajalist vabatahtlikku vastuvõtvates projektides aastas; 10 saatvat projekti  aastas. Ly Brikkel 200 000 ENEB,
Koostöö-
partnerid
Tähtajad vastavalt taotlus-tähtaegadele Osalemine rahvusvahelistel koolitustel 3 koolitust aastas Ly Brikkel 30 000 ENEB,
Koostöö-
partnerid
 1. valdkond: Noorte osalus
Tähtajad vastavalt taotlus-tähtaegadele Noorte volikogu Istungid toimuvad kord kuus, kord kvartalis kohtutakse valla volikogu ja vallavanemaga Triinu Riis 4600 Haridus- ja Teadus-ministeerium, Eesti Noorsootöö Keskus
Tähtajad vastavalt taotlus-tähtaegadele Noorteaktiiv Aktiivi kuulub 10 noort, kohtumised kord nädalas, korraldavad aasta jooksul ühe kohaliku tähtsusega üritust ning ühe noortele suunatud koolituse Triinu Riis 3300 Tartumaa Noortefond
               
 
 
 
6.2. Eelarve ja rahavoogude tabel
 
Valdkond 2013 2014 2015 2016 2017 2018 KOKKU
5.2.1. Noorte huvitegevus
 
 
14 000
 
14 500
 
15 000
 
15 000
 
16 000
 
16 000
 
90 500
 
5.2.2. Info ja nõustamine
 
 
2 400
 
5 000
 
6 000
 
4 000
 
4 000
 
4 000
 
25 400
5.2.3. Koolitamine
 
54 500 58 034 61 760 64 016 68 200 70 000 376 510
5.2.4. Noorte tervistav ja arendav puhkus
 
34 000 36 000 38 000 40 000 42 000 44 000 234 000
5.2.5. Rahvusvaheline noorsootöö
 
50 000 52 000 54 000 56 000 58 000 63 000 333 000
5.2.6. Noorte osalus
 
500 1 200 1 200 1 500 1 500 2 000 7 900
KOKKU 155 400 166 734 175 960 180 516 189 700 199 000 1 067 310
 
 
 
 
7. ARENGUKAVA LÄBIVAATAMISE KORD
 
 
Arengukava regulaarse tulemuslikkuse mõõtmise ja hindamise eest vastutab MTÜ Öökull juhatus, mis tuleb kokku vähemalt 1 kord kvartalis.  Arengukava sisulise ja finantsilise aruandluse kinnitamise ning muutuste sisseviimise eest vastutab MTÜ Öökull üldkoosolek, mis koguneb vähemasti 1 kord aastas.
 
Uue arengukava väljatöötamist alustatakse projektina aastal 2017.
 
Hindamiskriteeriumid
 
•          Tegevuste vastavus organisatsiooni eesmärkidele, kavale ja püstitatud kvaliteedinõuetele
•          Tegevustes osalenud inimeste arv
•          Organisatsiooni sihtgrupi kaasatus
•          Tagasiside personalilt, liikmetelt, sihtgrupilt, koostööpartneritelt
•          Tegevuste kajastamine meedias
•          Jätkusuutlikkus
 
Arengukava teostamise riskid
 
 • Muutused organisatsiooni tasemel (tööjõuvoolavus; muutused töökorralduses)
 • Üldine majandulik langus
 • Ressursside vähenemine
 • Eesti sotsiaalpoliitiliste prioriteetide muutumine (sh noorsootöös)
 • Rahastamispoliitika muutus
 • Rahvusvaheliste fondide uued sihtriigid
 • Määramatud jõud
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
LISA 1
 
 
MITTETULUNDUSÜHING “ÖÖKULL” PÕHIKIRI
 
 1.  Üldsätted                                                                                                
 1.1.     Nimi
 Mittetulundusühingu nimi on “Öökull”.                                             
 1.2.     Asukoht
 Mittetulundusühingu(käesolevas põhikirjas edaspidi “ühing") asukoht on Eesti Vabariik 50706 Tartu linn, Kaunase pst 22.
 1.3.     Staatus
 Ühing “Öökull” juhindub oma tegevuses ÜRO Lapseõiguste Konventsiooni ja Eesti Vabariigi seadustest ning õigusaktidest, samuti käesolevast põhikirjast.
 1.4.      Ühing on juriidiline isik, sellest tulenevate õiguste ja kohustusega. Tal on oma
 arveldusarve, nimeline pitsat ja sümboolika.
 1.5.      Ühingul on õigus soetada igasugust vara, mis on vajalik põhikirjaliste eesmärkide saavutamiseks.
 1.6.      Ühingu tegevuspiirkonnaks on Eesti Vabariik, Tartu linn ja maakond.
 1.7.      Ühingu tegevus toimub avalikes huvides ja ühiskondlikel alustel.
 2.         Ühingu eesmark ja selle saavutamise teed
 2.1.     Ühingu eesmärk on vähemate võimalustega laste ja noorte ning nende pereliikmete  probleemide lahendamisele kaasa aitamine, noorsootöö ja sotsiaalvaldkonna arendamineja  täiskasvanutele nõustamise, tööalase- ning vabahariduskoolituse korraldamine.
 2.2.     Eesmärgi saavutamise teed:
 ●       Aidata kaasa laste hoolekandeasutuste loomisele
 ●       Hoida ära sotsiaalsete probleemidega laste sattumist kuritegelikule teele.
 ●       Teadvustada ühiskonnas vähemate võimalustega laste ja noorte olemasolu ja otsida lahendusi.
 ●       Läbi viia keskkonnateadlikke ja keskkonda väärtustavaid tegevusi
 ●       Osutada nõustamisteenust
 ●       Tegeleda rehabiliteerivate ning ennetavate tegevuste ja treeningute läbiviimisega.
 ●       Motiveerida ja tunnustada noorsootöö arendamisel silmapaistnud isikuid
 ●       Korraldada stipendiumikonkursse ning maksta stipendiume erinevate projektide meeskonna liikmetele kooskõlas iga projekti eelarvega
 ●       Korraldada seminare ning koolitusi
 ●       Korraldada teabepäevi
 ●       Korraldada heategevusüritusi
 3.         Liikmeskond
 3.1.       Ühingu liige
 Ühingu liikmeks võivad astuda füüsilised isikud, kes
 ●       Nõustuvad Ühingu eesmärkide ja põhikirjaga
 ●       Pole kohtulikult karistatud
 ●       Soovitavalt oleksid kõrgharidusega
 ●       On vähemalt 18-aastased.
 3.2.      Ühingu liikmeks astumisel esitatakse sellekohane avaldus. Vastuvõtmise otsustab  üldkoosolek häälte enamusega.
 3.3.      Üldkoosolekul on õigus omistada ühingu auliikme staatus isikule, kellel on erilisi teeneid ühingu tegevuse arendamisel.
 3.4.      Ühirgust väjaastumine
 Ühingust väljaastumine on vabatahtlik. Ühingust välja astuda soovija esitab kijaliku avalduse ühingu juhatusele.
 3.5.      Ühingu juhatus võib ühingust välja arvata liikme, kes
 ●       On jäänud eemale ühingu tegevusest
 ●       Oma tegevuses on vastukäiv ühingu põhikirjale ja eetikale ning kahjustab ühingu mainet.
 3.6.      Ühingu juhatus teatab 1 nädala kirjalikult jooksul oma otsusest väljaarvatavale.
 
 4.         Liikmete õigused
 4.1.      Ühingu kõigil liimetel on õigus õigusaktidest
 ●       Saada teavet ühingu tegevuse kohta
 ●       Teha omapoolseid märkusi ühingu tegevuse kohta ja ettepanekuid töö parandamiseks
 ●       Osaleda ühingu koosolekule
 ●       Osaleda ühingu töös.
 5.         Liikmete kohustused
 5.1.      Ühingu liikmed on kohustatud
 ●       Järgima ühingu põhikirjaga
 ●       Aktiivselt osalema ühingu eesmärkide realiseerimisel
 ●       Täitma südametunnistusega endale võetud ülesandeid
 ●       Olema diskreetne ja konfidentsiaalne iga abivajaja suhtes.
 6.         Üldkoosolek
 6.1.      Ühingu kõrgemaks juhtorganiks on liikmete üldkoosolek
 6.2.      Üldkoosoleku kutsub kokku ühingu juhatuis, teatades üldkoosoleku toimumisest ja päevakorrast hiljemalt 2 nädalal ette.
 6.3.      Üldkoosolek peetakse vähemalt 1 kord kalendriaasta jooksul.
 6.4.      Kui ühingu liige soovib ldkoosolekul arutada mingit teemat, peab ta esitama hiljemalt 1 nädal enne üldkoosoleku kirjaliku avalduse.
 6.5.      Üldkoosoleku päevakord
 Üldkoosolek on otsustusvõimeline, kui kohal viibib endam kui pool hääleõiguslikest isikutest. Kvoorumi puudumisel kutsutakse üldkoosolek uuesti kokku 1 kuu jooksul. Siis on koosolek otsustusvõimeline sõtuvalt kohaletulnud hääleõiguslike isikute arvust.
 6.6.      Hääletamine
 ●       Ühingu üldkoosolekul võivad osaleda kõik hääleõiguslikud liikmed
 ●       Hääleõigus on au- ja tegevliikmetel
 ●       Igal ühingu liikmel on 1 hääl.
 ●       Häälte võrdse jagunemise korral on otsustava kaaluga juhataja hääl.
 7.         Juhatus
 7.1.      Juhatuse pädevus:
 ●       Juhib ühingut põhikirjalise eesmärgi elluviimisel
 ●       Juhib üldkoosoleku otsuste elluviimist
 ●       Võtab vastu uusi liikmeid
 ●       Arvab liikmed ühingust väljaarvatavaks
 ●       Kehtestab ühingu sisekorra reeglid.
 7.2.      Juhatuse valib üldkoosolek.
 7.3.      Juhatus valitakse 2 aastaks.
 7.4.      Juhatus valitakse 5-7-liikmeline: ühingu esimees, ühingu aseesimees, hingu raamatupidaja ja tesied juhatuseliikmed.
 7.5.      Juhatus korraldab raamatupidamist ja esitab üldkoosolekule majandusaasta aruande.
 7.6.      Juhatuse liige
 Jughatuse liiikme täpsema tegevuse sätestab juhatuse liikmega sõlmitud leping ja ametijuhend, mis võteakse vastu juhatuse poolt.
 7.7.      Juhatuse esimees valitakse juhatuse liikmete hulgast.
 7.8.      Juhatuse koosleku kutsub kokku juhatuse esimees või tema kohusetäitja.
 7.9.      Juhatuse korralised koosolekud toimuvad mitte harvem kui 1 kord kvaratalis.
 7.10.    Juhatusel on õigus kutsuda koosolekule eksperte, asjatundjaid konsultantidena ning ühingu liikmeid.
 8.         Põhikirja muutmine
 8.1.      Ettepanekud põhikirja muutmiseks tuleb teha kirjalikult juhatusele, kes valmistab need ette üldkoosolekule.
 8.2.      Ühingu põhikirja tohib muuta vaid juhul, kui üldkoosoleku päevakorras on ette nähtud põhikirja paranduste sisseviimine ja parandamine.
 8.3.      Põhikirja muutmise või täiendamise otsustab üldkoosolek 3/3 häälteenamusega.
 9.         Tegevuse lõpetamine
 9.1.      Otsus ühingu tegevuse lõpetamisest võetakse vastu ühingu üldkoosolekul vähemalt 2/3 poolthäälte enamusega.
 9.2.      Ühingu tegevus lõpetatakse Eesti Vabariigi seadustes sätestatud korras. Ühingu tegevuse lõpetamisel antakse pärast võlausaldajate nõuete rahuldamist allesjäänud vara üle tulumaksusoodustusega mittetulundusühingute ja sihtasutuste nimekirja kantud samalaadsete eesmärkidega mittetulundusühingule või sihtasutusele või avalik-õiguslikule juriidilisele isikule, sh riigile või kohalikule omavalitsusüksusele.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
LISA 2
 
2009 - 2012 käivitatud projektid
 
2012 pojektid
I. Rahvusvahelised projektid:
1. Euroopa Vabatahtliku Teenistuse projektid. Saatvad projektid: Astrid Mats (Austria), Marge Mölder, Margus Kanep, Martin Rebane ja Rainer Hantson (Sloveenia), Raili Pärnasalu (Holland); vastuvõtvad projektid: Tanja Kośin ja Denis Bakan Sloveeniast, Aleksandra Ternovojute ja Arturas  Sernauskas (Leedust), Agnieszka Kunz (Poolast). Projekte toetas Zavod Manipura Sloveeniast, Don Bosco Youthnet Nederland, European Federation of Mentoring for Girls and women, SA Archimedese Euroopa Noorte Eesti büroo.
2. Rahvusvahelistel koolitustel:.
1) 1.-6.05.2012 „4SAIL“  Holland – Merlin Peedor ja Urmas Reinson.
3. Rahvusvahelised noortelaagrid.
1) 10.-20.08.2012 Noorsoovahetus „Beatiful strange“ Belgias – Heinar Kaldoja, Susanne Rajang, Liisi Pau, Allan Pettai, Laura Laanemets, Eyleen Roov, Rauno Arna ja Peeter Pau.
 
 
II. Regionaalsed projektid:
Fööniks. Projekti sisuks oli militaarse noortelaagri korraldamine Lõuna-Eesti süütegusid toimepannud noortele Kaitseliidu Jõgeva maleva Utsali baasis. Koostööpartnerid: Lõuna Politseiprefektuur, Kaitseväe Logistikakeskus, Kaitseliidu Põlva malev, Lõuna-Eesti maavalitsuste alaealiste komisjonid ja maakohtute kriminaalhooldusosakonnad. Kokku osales 68 noort.
Õpilasmalev Hea algus. Malevarühmad Alatskivil, Valgas ja Kõrvekülas,  7 linnarühma Tartu linnas ja 1 linnarühm Valgas. Projekti toetajad: malevas osalenud kohalikud omavalitsused, ENTK, malevlaste osalustasud. Kokku osales 175 noort.
“Valikuvabadus?”. Vestlusringid kogemusnõustajatega Mustvee, Jõgeva ja Põltsamaa noortekeskustes. Osales 71 noort.
 
III. Kohalikud projektid:
“Julge olla Sina ise!”. Neli 2-päevast laagrit alaealiste komisjonist suunatud noortele. Kokku osales 40 last. Projekti toetajad: Tartu LV kultuuriosakond, Tartu Maavalitsus, PPA Lõuna prefektuur.
   Huvitegevus -  MTÜ Öökulli laste- ja noortekeskustes töötasid 2012. aastal järgmised huviringid: sõprusring, loodusring, loovusring. Kokku osales 40 last. Huvitegevust toetas Tartu LV kultuuriosakond.
   “Vahvad seiklused koolivaheajal”. Neli koolivaheaja linnalaagrit. Osales 90 last. Linnalaagreid toetas Tartu LV kultuuriosakond.
 IT ÖÖ. Osales kokku 42 noort nii Annelinna Laste- ja Noortekeskusest kui Kambja Avatud Noortekeskusest. Projekti toetas Euroopa Komisjon ja Euroopa Sotsiaalfond.
    Teadlikum lapsevanem”. Koolituspäevad lapsevanematele – 8 koolituspäeva. Kokku osales 29 peret. Projekti toetas Tartu LV sostiaalosakond ja HMN.
   “Agressiooni Asendamise Treeningu koolitus koolide sotsiaalpedagoogidele ja psühholoogidele.” Kokku osales 10 inimest. Projekti toetas HMN.
„Kambja, Kambja – ärka ellu!“ Projekti käigus viidi läbi erinevaid heakorra tegevusi Kambja Noortekeskuses. Osales 50 noort.  Projekti toetasid Tartu Maavalitsus ja Kambja Kirik.
”Noorte konkurentsivõime suurendamiseks ja sotsiaalse tõrjutuse vähendamiseks ühiskonnale pakutava noorsootööteenuse osutamine“  Tehnikaalase huvitegevuse korraldamine, erinevate tööelutegevuste läbiviimine, Noorte Omaalgatuse fondi (NAF) loomine, mobiilne noorsootöö.  Projekti toetas Euroopa Sotsiaalfond.
 
 
2011 projektid
 
I. Rahvusvahelised projektid:
1. Euroopa Vabatahtliku Teenistuse projektid. Saatvad projektid: Oliver Olesk ja Hannes Lodi (Soome); vastuvõtvad projektid: Daria Leppik ja IdaForsblom Soomest, Vanhove Caroline Belgiast, Vakhtangi Phanchulidze Gruusiast, Edgar Sobron Hispaaniast, Karolis Keturakis Leedust, Ricardo Mendes Portugalist ja Spela Cerar Sloveeniast. Projekte toetas SA Archimedese Euroopa Noorte Eesti büroo. Projektijuht Ly Brikkel.
2. Rahvusvahelistel koolitustel:.
1) 7.-14.02.2011, Kayseri,  Türgi – Helena Saar, Ragnar Brikkel, Juliana Akagerimova, Jane Rumask, Marti Kaasik, Kristina Ljamina; 2) 2.-4.06.2011 kontaktseminar Wasilkowis Poolas – Ly Brikkel; 3)11.6.2011. – 18.6.2011 EVERYBODY SPEAKS TEAMWORK Žužemberk, Slovenia – Verner Ant; 4) 1.-8.11.2011 Visibility of volunterism, Kayseri,  Türgi, - Rauno Arna, Astrid Mats, Jane Rumask; 5)21.-25.11.2011 Volunteerism-in-Debate, Malaga, Hispaania – Kuusik, Jõemets, Mandel, Jürgenson; 6) 15.-17.12.2011 Süüteoennetusalane õppevisiit Rootsi Kuningriiki Stockholmi - Tiit Allik, Ly Brikkel, Marina Paddar, Liis Varblane, Toomas Kohler, Viktor Vider , Pilvi Liivamägi, Kairi Ruus, Thea Tekkel , Linda Oks , Veronika Kivilaid, Kirly Kadastik, Karin Aare, Maarja Punak, Verner Ant, Tiina  Kiik, Rauno Arna.
Koolituste koordinaator: Ly Brikkel.
3. Rahvusvahelised noortelaagrid.
1) 29.06-6.07.2011 Noortelaager „Good job!“Poolas Wasilkowis - Heiko Elmar Vahesaar, Julianna Agakerimova, Anni Areda, Tanel Tähnas, Aigar Nilenders, Dairy Treial, Kerli Piirisild, Tauri Vahesaar, Ragnar Brikkel, Jane Rumask, Merilin Mäeveer,Jane Väär.
 
II. Regionaalsed projektid:
 1. Fööniks. Projekti sisuks oli militaarse noortelaagri korraldamine Lõuna-Eesti süütegusid toimepannud noortele Kaitseliidu Jõgeva maleva Utsali baasis. Koostööpartnerid: Lõuna Politseiprefektuur, Kaitseväe Logistikakeskus, Kaitseliidu Põlva malev, Lõuna-Eesti maavalitsuste alaealiste komisjonid ja maakohtute kriminaalhooldusosakonnad. Kokku osales 68 noort. Projektijuht Ly Brikkel.
 2. Õpilasmalev Hea algus. Malevarühmad Alatskivil, Valgas ja Kõrvekülas,  6 linnarühma Tartu linnas. Projekti toetajad: malevas osalenud kohalikud omavalitsused, ENTK, malevlaste osalustasud. Kokku osales 165 noort. Projektijuht Ly Brikkel.
 3. Vabariiklik Noorte Liiklusohutusfilmide festival “Kuldsebra”, mille raames toimus konkurss, kuhu laekus 23 filmi, ja 28.4.2011 toimus Eesti Maanteemuuseumis auhinnagala, kus võeti kokku kahe loomingulise konkursi  - II Noorte Liiklusohutusfilmide konkursi „Kuldsebra“  ja raudteeohutuse plakatite „Rong on alati peateel“ - tulemused. Osales 58 noort Põlva-, Valga-, Jõgevamaalt ning Tartust ja Tallinnast. Projektijuht Ly Brikkel.
 
III. Kohalikud projektid:
 • Julge olla Sina ise!”. Neli 2-päevast laagrit alaealiste komisjonist suunatutele. Kokku osales 40 last. Projektijuht Ly Brikkel. 
 •     Huvitegevus -  MTÜ Öökulli laste- ja noortekeskustes töötasid 2011. aastal järgmised huviringid: lugemispesa (Helina Mats), draama- ja tantsuring (Sandra Sepp ja Ene Pikner), poistering (Ardi Aasmaa), tüdrukutering (Astrid Mats), loodussõprade ring (Kadri Jürgenson ja Anni Areda), kunstiring. Projekti toetas Tartu LV kultuuriosakond. Kokku osales 62 last. Projektijuht Ly Brikkel.
 
 
2010 projektid
 
I. Rahvusvahelised projektid:
1. Euroopa Vabatahtliku Teenistuse projektid. Saatvad projektid: Keit Karemäe (Portugal); vastuvõtvad projektid: Suzanna Vanetsyan (Armeenia), Martina Mulic (Sloveenia), Arvydas Stankunas (Leedu), Henri, Helena, Edgar and Nino (Soome), Marjolein Maus (Belgia), Hakob Rigonyan (Armeenia). Projekte toetas SA Archimedese Euroopa Noorte Eesti büroo ja Helsinki Linnavalitsuse noorsootöö osakond Soomest. Projektijuht Ly Brikkel.
2. Womentor II Juhendmaterjali koostamine, parima praktika jagamine; uute koostööprojektide koostamine ja esitamine. Kohtumine Austrias 2009 ja Kreekas 2010. Projektijuht Astrid Mats.
3. Noorsoovahetused:
3.1.  “Do not waste your time and take this chance!” Leedus 25.07.2010- 01.08.2010. Töötute noorte aktiviseerimise koolitus. Osalesid Kadri Jürgenson koos 6 noorega.
3.2. CITY-ZEN-YOUTH  Belgias Roeselares 14.-21.08.2010. Käitumisprobleemidega noortele suunatud rehabilitatsioonilaager. Osalesid Peeter Pau ja Maris Orgusaar koos 6 noorega.
4. Rahvusvahelised koolitused:
 4.1. TOSHYLO – Belgias 22.-27.02.2010 Saatvatele ja vastuvõtvatele organisatsioonide esindajatele suunatud kontaktkoolitus. Osalesid: Ly Brikkel ja Ljudmilla Atśkasov.
4.2. What next? – Tśehhis 20.-27.08.2010 EVS kontaktseminar. Osales Ly Brikkel.
 
 
II. Regionaalsed projektid:
 1. Fööniks. Projekti sisuks oli militaarse noortelaagri korraldamine Lõuna-Eesti süütegusid toimepannud noortele Kaitseliidu Jõgeva maleva Utsali baasis. Koostööpartnerid: Lõuna Politseiprefektuur, Kaitseväe Logistikakeskus, Kaitseliidu Põlva malev, Lõuna-Eesti maavalitsuste alaealiste komisjonid ja maakohtute kriminaalhooldusosakonnad. Kokku osales 92 noort. Projektijuht Ly Brikkel.
 2. Õpilasmalev Hea algus. Malevarühmad Alatskivil, Valgas ja Kõrvekülas,  6 linnarühma Tartu linnas. Projekti toetajad: malevas osalenud kohalikud omavalitsused, ENTK, malevlaste osalustasud. Kokku osales 165 noort. Projektijuht Ly Brikkel.
 
III. Kohalikud projektid:
 • Julge olla Sina ise!”. Neli 2-päevast laagrit alaealiste komisjonist suunatutele. Kokku osales 40 last. Projektijuht Ly Brikkel. 
 •     Huvitegevus -  MTÜ Öökulli laste- ja noortekeskustes töötasid 2010. aastal järgmised huviringid: foorumteater (Tuuli Rindemaa), kunstiring ( Sandra Sepp-LK), näitering (Kätlin Padesaar-LK)  tüdrukute grupp (Helina Mats), lugemispesa (Mariana Liiv), sõprusringring (Tõnis Denis Merkuljev), loovusring (Astrid Mats), poistering (Andrei Atśkasov, Armin Jürgenson), loodusring (Kadri Jürgenson). Projekti toetas Tartu LV kultuuriosakond. Kokku osales 82 last. Projektijuht Ly Brikkel.
 • Õiged valikud II! – Probleemkäitumisega lastele ja noortele suunatud sostiaalse toimetuleku treeningud. Osales 24 last. Projekti rahastaja Tartu Maavalitsus. Projektijuht Ljudmilla Atśkasov.
 • Elu väljaspool kooli ja kodu! – 5-päevased koolivaheajalaagrid kokku 50 lapsele. Projekti rahastaja: Tartu Linnavalitsus. Projektijuhid: Kadri Jürgenson ja Helina Mats
 • Parem tulevik III – Käitumisprobleemidega lastele suunatud  treeningud: negatiivsete emotsioonide juhtimistreening, loovteraapia; väärtuste korrigeerimise treening.Osales 24 last. Projekti rahastaja: Tartu Linnavalitsus. Projektijuht: Ljudmilla Atśkasov.
 • Noorte konkurentsi-võime suurendamiseks ja sotsiaalse tõrjutuse vähendamiseks ühiskonnale pakutava noorsootöö teenuse osutamine - Noorsootöö teenuse raames huvitegevuse korraldamine noortekeskuses, kogukonna arengut toetavad noorte algatused; Tööelu ja ametite tutvustamine, noorte nõustamine;  Mobiilse noorsootöö osutamine. Projekti rahastaja Europpa Sotsiaalfond. Projektijuht:
 • Ettevõtlike emade jõulud – Majanduslikes raskustes olevatele emadele 4 õpitoa läbiviimine. 29 osalejat. Projekti rahastasid: Kohaliku Omaalgatuse Programm,EENA. Tameo OÜ. Projektijuht: Astrid Mats.
 • Pereprojekt „Aitame peredel leida päikesekillu pilvises taevas – majanduslikes raskustes olevatele peredele suunatud infopäevad, perepäevad, perelaagrid. Projekti rahastas: Avatud Eesti Fondi Kriisiprogramm. Projektijuht Ene Pikner.
 
2009 projektid
 
I. rahvusvahelised projektid:
1. Euroopa Vabatahtliku Teenistuse projektid. Saatvad projektid: Keit Karemäe (Portugal); vastuvõtvad projektid: Giulo Capuzzo (Itaalia),Suzanna Vanetsyan (Armeenia). Projekte toetas SA Archimedese Euroopa Noorte Eesti büroo. Projektijuht Ly Brikkel.
 
2. Womentor II Konverents Austrias - osalesid Miina Tariq, Helina Mats ja Astrid Mats. Eesmärgiks mentorluse juhendmaterjali koostamine ja parima praktika jagamine Womentor liikmete vahel. Uute koostöö projektide koostamine ja esitamine.
 
II. Regionaalsed projektid:
1. Fööniks - projekti sisuks oli militaarse noortelaagri korraldamine Lõuna-Eesti süütegusid toime pannud noorte Kaitseliidu Jõgeva maleva Utsali baasis. Koostööpartnerid: Lõuna Politseiprefektuur, Kaitseväe Logistikakeskus, Kaitseliidu Põlva malev, Lõuna-Eesti maavalitsuse alaealiste komisjonid ja maakohtute kriminaalhooldusosakonnad. Kokku osales 100 noort. Projektijuht Ly Brikkel.
 
 
 
2. Õpilasmalev Hea algus - malevarühmad Alatskivil, Valgas ja Kõrvekülas, 6 linnarühma Tartu linnas. Projekti toetajad: malevas osalenud kohalikud omavalitsused, ENTK, malevlaste osalustasud. Kokku osales 250 noort. Projektijuht Ly Brikkel.
 
3. Kesköökross - tänavakorvpalli põhimõttel peetavad kossuturniirid toimusid Tartus (2), Võrus (2), Viljandis (1). Turniiridel osales üle 200 noore. Projekti koostööpartnerid Politseiamet, Tartu LV sporditeenistus, Lõuna Politseiprefektuur. projektijuht Ly Brikkel.
 
 4. "Ühenduses peitub jõud" - integratsioonikoolitused Valgas ja Kõrvekülas, seikluspäev "Võimatu missioon" Tartu linnas. Osales 200 noort. Finantseerija Mitte-eestlaste Integratsiooni SA. Projektijuht Ly Brikkel.
 
5. Kübervägivallafilmide festival "Kuldkilp" ja Gala Tartus. Osales 100 noort. Finantseerija Haridus- ja Teadusministeerium. Projektijuht Ly Brikkel.
 
III. Kohalikud projektid:
 
1. "Julge olla Sina ise" - neli 2-päevast laagrit alaealiste komisjonist suunatutele. Kokku osales 40 last. Projektijuht Ly Brikkel.
 
2. Huvitegevus - MTÜ Öökulli laste- ja noortekesuses töötasid 2009. aastal järgmised huviringid: kunstiring (Sandra Sepp - LK), näitering (Kätlin Padesaar - LK), kokandusering (Helina Mats - NK), sõprusring (Tõnis Denis Merkuljev - LK), saviring (Marika Käggo - LK), tüdrukute klubi (Astrid Mats - LK). Projekti toetas Tartu LV kultuuriosakond. Kokku osales 82 last. Projektijuht Ly Brikkel.
 
3. "Libe Raal Tartine Crew" - Noorte kunstiajakirja valmistamine, levitamine, perfomencid. Erinevatel presentatsiooniüritustel osales üle paarisaja noore. Projekti finantseerisid Euroopa Noored Eesti büroo. Projektijuht: Jelena Utitsõna.
 
4. Avasta loovust enda ümber ja enda sees! 4 koolivaheaja laagrit suunatud Tartu linna lastele. Osales 50 last. Projektijuht Astrid Mats. Projekti finatseerisid Tartu Linnavalitsus ja SA Eesti - Hollandi heategevusfond Päikeselill.
 
5. Õiged valikud II! - suunatud alaealistest õigusrikkujatele. Kokku 3 treeningut (vihajuhtimistreening, loovteraapia, eluviisitreening). Osales 24 noort. Projektijuht Ljudmilla Atśkasov. Projekti finantseeris Tartu Maavalitsus.
 
6. Parem tulevik II! - suunatud alaealistest õigusrikkujatele. Kokku 3 treeningut (negatiivsete emotsioonide juhtimistreening, loovteraapia, sõltuvustreening). Osales 48 noort. Projektijuht Ljudmilla Atśkasov. Projekti finantseeris Tartu Linnavalitsus.
 
7. Lotte lugemis- ja meisterdamis-pesa. Regulaarsed tegevused kord nädalas eesmärgil parendada laste lugemisoskust ja tõsta huvi
raamatute vastu. Suunatud Annelinna Lastekeskuses käivatele vähemate võimalustega Tartu linna lastele. Proekti finantseeris HMN.
 
LISA 3
 
Organisatsiooni struktuur  (31.05.2013)
 
ÜLDKOOSOLEK
MTÜ Öökull kõrgemaks juhtorganiks on liikmete üldkoosolek, mille kutsub kokku juhatus vähemalt kord kalendriaasta jooksul. Üldkoosolek on põhimõtteliste ideede ja visioonide generaator. MTÜ  Öökull liikmeks võivad astuda füüsilised isikud, kes jagavad põhikirjalisi seisukohti, eesmärke ja põhimõtteid ega ole kohtulikult karistatud.
 
JUHATUS
                        Juhatus on kuni 5-liikmeline ja allub üldkoosoleku otsustele. Juhatuse
                        valimisel lähtutakse printsiibist, et saaks esindatud MTÜ Öökulli erinevaid
                        tegevusvaldkonnad. Juhatuse tööülesanded ja vastus on sätestatud ja
                        reglementeeritud ning üldkoosoleku poolt kinnitatud juhatuse liikme
                        ametijuhendis. Juhatuse koosoleku kutsub kokku juhatuse liige vähemalt kord
                        kalendrikuu jooksul.
 
                                                        VALDKONDLK TEGEVJUHT
                        Valdkondlik tegevjuht määratakse juhatuse liikmete seast hääletusel.
                        Tegevjuht juhindub oma tegevuses seisekorraeeskirjades, ametijuhendis ja
                        töölepingus sätestatust. Tegevjuht annab aru oma valdkonna tegevusest teistele
                        juhatuse liikmetele juhatuse koosolekutel ja ühingu liikmetele ühingu
                        üldkoosolekul.
 
                                                                        TÖÖTAJAD
                        Töötajad alluvad valdkondlikule tegevjuhile ja võetakse tegevjuhi poolt tööle
                        kas töövõtulepinguga või töölepinguga.
 
                                                                VABATAHTLIKUD
                         MTÜ Öökulli vabatahtlike värbamise kriteeriumid on sätestatud ja juhatuse
                         poolt kinnitatud juhendiga. Vastavalt osapoolte vahelisele lepingule alluvad
                         vabatahtlikud valdkondlikule tegevjuhile. Lisaks osapoolte õigustele ja
                         kohustustele tuuakse lepingus ära vabatahtliku ülesanded ja vastutus. Igale
                         vabatahtlikule määratakse juhendaja, kes vabatahtlikku vajadusel igakülgselt
                         abistab.